Forretningsbetingelser

§ 1. FORRETNINGSBETINGELSER FOR SÆLGER

Følgende betingelser og vilkår er pr. 10. september 2019 gældende hos Swift Factoring ApS.

§ 1.1. Fakturafordringsbetingelser

Sælger, er benævnt i relation til den person/selskab eller lignende af karakter af erhvervsdrivende, som anses som handlende i eller for deres bedrift, som sælger fakturafordringen til Swift Factoring ApS, mod et pålydende købsbeløb af Swift Factoring ApS.

Debitor, er benævnt i relation til den i forholdet til Sælger har ret til fordringen og inddrive fakturafordringens pålydende.

Køber, er benævnt som pågældende person/selskab, som køber fakturafordringen af Swift Factoring ApS eller lignende.

Følgende fakturafordringer kan ikke sælges via Swift Factoring ApS medmindre andet er skriftligt aftalt:

 1. fakturafordringer som ikke ejes af Sælger,
 2. fakturafordringer som ikke er stiftet ved kreditsalg,
 3. fakturafordringer som ikke er simple fordringer eller ikke er hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser,
 4. fakturafordringer som vedrører salg til private,
 5. fakturafordringer som er baseret på AB92 eller lignende aftalegrundlag eller lignende faktureringsmetode (à conto fakturering) og godkendelsesprocedurer,
 6. fakturafordringer, hvor debitors betalingsforpligtelse er betinget af yderligere leverancer og/eller ydelser fra Sælger, fakturafordringer til datter-, moderselskab, eller anden virksomhed hvor Sælger har et økonomisk interessefællesskab, eller sådan virksomhed hvor Sælger har et økonomisk interessefællesskab med en person,
 7. fakturafordringer som vedrører salg med fuld returret, provisionssalg, køb på afbetaling, efterkrav samt abonnementsordninger,
 8. fakturafordringer som vedrører morarenter, bod eller erstatning,
 9. fakturafordringer hvor der findes eller skal udstedes en veksel, gældsbrev eller andet fordringsbevis,
 10. fakturafordringer hvor overdragelse ikke er muligt eller ikke er tilladt f.eks. hvor debitor i sin ordrebekræftelse har afgivet overdragelsesforbud – eller hvor det er almindeligt kendt, at debitor ikke accepterer overdragelse,
 11. fakturafordringer hvor det er Sælger bekendt eller bør være Sælger bekendt at Debitor har ret modregning i egne eller fremtidige fakturafordringer eller på anden vis menes at have ret til rabat eller andet fradrag,
 12. fakturafordringer som er stridende med tidligere aftalte fakturafordringsbetingelser mellem Sælger og Debitor,
 13. fakturafordringer hvor der eksisterer eller kan forventes at opstå̊ tvist eller lignende mellem Sælger og Debitor,
 14. fakturafordringer hvor der er etableret eller kan forventes etableret pant, herunder alle former for pant, til anden part,
 15. fakturafordringer som har overskredet forfaldsdatoen (aftalt betalingsdato jf. fakturabetingelser),
 16. fakturafordringer Swift Factoring ApS efter konkret vurdering ikke ønsker at formidle.

§ 1.2. Generelle Sælgerbetingelser

§ 1.2.1. Forretningsmæssige medlemsbetingelser

 1. Sælger skal kreditgodkendes af Swift Factoring ApS.
 2. Sælger er et registreret kapitalselskab.
 3. Sælger bekræfter hermed at ingen af ejerne eller virksomheden har skatteforpligtelser i USA. En person har skatteforpligtelse i USA såfremt personen bor i USA, har amerikansk statsborgerskab (gælder også̊ personer med dobbelt medborgerskab), som har permanent opholdstilladelse (green card) i USA eller virksomheder der er registrerede i USA. Såfremt dette ikke kan bekræftes, skal Swift Factoring ApS eksplicit gøres opmærksomme herpå̊.
 4. Sælger tilbyder kreditsalg, som udgangspunkt minimum 14 dage til maksimum løbende måned plus 120 dage.
 5. Sælger er ikke insolvent, under konkurs, under rekonstruktion (indenretligt eller udenretligt), og sælger har ikke på anden måde indledt forhandlinger med kreditorer med henblik på etablering af gældsordning.
 6. Sælger erklærer, at Debitor, Sælger bekendt med og efter Sælgers vurdering, ikke er insolvent (eller ved at blive insolvent), under konkurs (eller ved at blive taget under konkurs), under rekonstruktion (eller ved at tages under rekonstruktion) (indenretligt eller udenretligt), har standset sine betalinger (eller udvist atypisk betalingsadfærd) eller på anden måde har indledt forhandlinger med kreditorer med henblik på etablering af gældsordning.

Det er et væsentligt og alvorligt brud på, og misligholdelse af, forretningsbetingelserne der kan føre til personligt ansvar såfremt fakturaer sælges eller forsøges at blive solgt, velvidende og bekendt med en forestående insolvens for enten Sælger eller Debitor er nær, eller såfremt der forekommer misligholdelse af Informationskrav til Sælger.

§ 1.2.2. Sælgers forpligtelser

 1. Sælger garanterer at være bundet af og overholde alle betingelser mv., der fremgår af nærværende Forretningsbetingelser. Derudover er Sælger forpligtet til at være behjælpelig og imødekomme enhver rimelig forespørgsel, såfremt Swift Factoring ApS efterspørger Sælgers hjælp i forbindelse med enhver situation, der opstår som følge af Sælgers aktivitet hos Swift Factoring ApS.
 2. Sælger garanterer at der er sket fuld kontraktmæssig levering af den vare og eller arbejde/ydelse fakturafordringen vedrører, er kontraktmæssigt leveret og udført i henhold til aftale, og i henhold til god forretningsskik og i overensstemmelse med Sælgers normale Forretningsbetingelser og forretningsgang.
 3. Sælger garanterer at ingen kontrakt eller anden aftale der er i strid med, eller kan anses for at være i strid med, fakturafordringsbetingelser (for de for fakturafordringen gældende betingelser) eksisterer.
 4. Sælger garanterer, at i forbindelse med oprettelsen af et fakturasalg at fremsende de pågældende fakturafordringer i en kopi til Swift Factoring ApS uagtet antal fakturafordringer.
 5. Sælger er indforstået med at Swift Factoring ApS og/eller Køber til enhver tid kan kontakte Debitor med henblik på at verificere fakturafordringen og Debitors betalingsforpligtelse.
 6. Sælger garanterer, at i forlængelse af et fakturasalg at gennemføre transport af de pågældende fakturafordringer, og at være behjælpelig i forbindelse med at Swift Factoring ApS gennemfører denuntiation overfor Debitor, i henhold til Overdragelse af fakturafordringskrav og denuntiation, jf. § 1.2.6.
 7. Sælger garanterer, at på tidspunktet for ethvert fakturasalg, at den tilgængelige information vedrørende Sælger og Debitor, som Sælger har gjort tilgængelig for Swift Factoring ApS er den mest aktuelle information der foreligger Sælger og at denne nøjagtigt afspejler Sælgers og Debitors forretningsmæssige og finansielle tilstand.
 8. Sælger garanterer, at fordringen hverken direkte eller indirekte kan forbindes med hvidvaskning i henhold til lov om hvidvask og finansiering af terror.
 9. Sælger garanterer, at fordringen hverken direkte eller indirekte kan forbindes til kriminel virksomhed.
 10. Sælger garanterer, at fordringen ikke kan gøres til genstand for omstødelse i henhold til den gældende konkurslov, i Danmark eller udlandet.
 11. Sælger garanterer, at der ikke foreligger nogen form for løbende samhandel med Debitor hvorved, Debitor har eller kan få et krav på Sælger som Debitor kan bringe til modregning. Sælger garanterer, at ikke ændre sin samhandel med Debitor uden foregående skriftlig accept fra Swift Factoring ApS.
 12. Sælger garanterer, at fakturaerne er frie og ubehæftede og, at der på transporttidspunktet ikke er afgivet virksomhedspant eller fordringspant til tredjemand og at der ikke er foretaget udlæg i fakturaerne.

§ 1.2.3. Indsigelser, returvarer, dekort, frafald af renter m.v.

 1. Når en fordring er overdraget eller et fakturasalg er påbegyndt, er Sælger ikke berettiget til at indgå̊ aftaler om returnering, dekort, frafald af renter eller udskydelse eller ændring af betalingspligt og betalingsbetingelser med Debitor vedrørende den overdragne, eller under pågående fakturasalg, fakturafordring, medmindre anden aftale er skriftligt indgået med Swift Factoring ApS.
 2. Hvis Debitor gør indsigelse vedrørende den overdragede fakturafordring, til Sælger eller Swift Factoring ApS, er begge parter forpligtiget omgående at informere den anden herom. Såfremt der indgås en aftale om at udstede en kreditnota, må denne under ingen omstændigheder påføres den under Overdragelse af fakturafordringskrav og denuntiation jf. § 1.2.6 nævnte påtegning (fremgår af de refererede erklæringsdokumenter).
 3. Enhver indsigelse og ethvert tilbagebetalingskrav skal betragtes som rettet mod Sælger.
 4. Enhver indsigelse bevirker at Sælgers tilbagekøbsforpligtelse jf. § 1.2.7.1 træder i kraft, og forfalder til omgående betaling, uagtet hvis fakturafordringen er solgt med eller uden regres.

§ 1.2.4. Informationskrav i henhold til Sælger

 1. Sælger skal løbende informere Swift Factoring ApS om risikoen for insolvens, betalingsstandsning, konkurs og andre forhold, specielt hvis der foreligger en ændring, der kan påvirke Sælgers opfyldelse af Forretningsbetingelser for Sælger.
 2. Sælger skal løbende meddele om alle ændringer i anmeldelser til Erhvervs & Selskabsstyrelsen vedrørende Sælgers virksomhed. Dette vedrører ændringer såsom: ændring i bestyrelse, revisor, tegningsberettiget, og aktiekapital. Andre ændringer der skal meddeles, gælder ændringer i ejerforhold, revisors anmærkninger, kreditforhold, egenkapital og fremmedkapital, virksomhedsform, forretningsmål og forretningsområder samt ledelse. Såfremt dette ikke overholdes, kan samarbejdet efter konkret vurdering opsiges uden varsel.
 3. Sælger er indforstået med at Swift Factoring ApS kan gennemføre yderligere identitetskontrol hvor Sælger er forpligtet til at indsende kopi af gyldigt pas/kørekort og sygesikringsbevis til Swift Factoring ApS, for tegningsberettiget for Sælgerselskabet samt ejerne.
 4. Sælger skal informere Swift Factoring ApS såfremt der ændres bank og/eller kontonummer. Swift Factoring ApS er ikke økonomisk ansvarlig for et evt. tab (f.eks. som følge, af en fejludbetaling) Sælger påføres afledt af, at Sælger ikke har ajourført sin bankkonto hos Swift Factoring ApS.

Sælger er indforstået med løbende at ajourføre sine informationer med Swift Factoring ApS, således at disse følger Informationskrav til Sælger i henhold til § 1.2.4.

§ 1.2.5. Krav til Sælgers panteforhold

 1. Sælger skal informere om eksistensen af virksomheds-, fordrings- eller anden form for pant eller udlæg i Sælgers omsætningsaktiver, og kontinuerligt ajourføre disse med Swift Factoring ApS, således at Swift Factoring ApS altid har er korrekte og et fyldestgørende billede. Sælger er ansvarlig for afledte tab mv. som følge af, at Sælger har forkerte, eller manglende oplysninger eller opdateringer omkring Sælgers aktuelle panteforhold hos Swift Factoring ApS.
 2. Såfremt der eksisterer virksomheds-, fordrings- eller anden form for pant skal Sælger foranledige indgåelse af pantefrafaldsaftaler med panthaver(e). Det er en forudsætning for medlemskab at der indgås pantefrafaldsaftaler og at dokumentation herfor tilstilles Swift Factoring ApS.
 3. Sælger erklærer sig indforstået med at Swift Factoring ApS, forinden Købesummen af et fakturasalg udbetales, kontrollerer sælgers panteforhold i relevante registre.

Sælger er indforstået med Swift Factoring ApS’ intention om ikke at formidle salg af fakturafordringer for Sælger når anden part har pant eller anden form for sikkerhed i fakturafordringen, og er således i ond tro såfremt anden part har, i en mellemliggende periode eller sideløbende opnået panteret eller andre former for sikkerhed i fakturafordringen hos Sælger eller i de pågældende fordring(er). Sælger er forpligtet til omgående at informere Swift Factoring ApS om ændringer i prioritet og panteforhold og andre sikkerheder, herunder eventuelle udlæg, der er – eller bliver – foretaget i ethvert af Sælgers aktiver.

Sælgers misligholdelse af Krav til Sælgers panteforhold anses som Sælgers misligholdelse i medfør af nærværende Forretningsbetingelser § 1.2.12.

§ 1.2.6. Overdragelse af fakturafordringskrav og denuntiation

I forbindelse med et fakturasalg via Swift Factoring ApS er det Swift Factoring ApS’ opgave at medvirke til sikring af korrekt overdragelse af de solgte fakturafordringer. Sælger bemyndiger således Swift Factoring ApS og/eller Køber til på vegne af Sælger at gennemføre de transaktioner m.v. der er nødvendig for at sikre følgende forretningsgang og samtidighed:

 1. Efter Sælger har modtaget et købstilbud, accepteres dette ved, at Sælger transporterer den (de) fordring(er) fakturasalget vedrørte til Køber, hvis identitet da oplyses af Swift Factoring ApS. Sælger er forpligtet til at benytte den af Swift Factoring ApS udarbejdede Transporterklæring og at signere erklæringen ved brug af Sælgers digitale signatur. Sælger er forpligtet til at fysisk underskrive Transporterklæringen og at indsende denne på anmodning fra Swift Factoring ApS.
 2. Swift Factoring ApS gennemfører denuntiation om overdragelsen overfor Debitor. Køber kan gennemføre denuntiationen efter aftale med Swift Factoring ApS og på det af Swift Factoring ApS udarbejdede Denuntiationsdokument.
 3. Såfremt Swift Factoring ApS anser det for påkrævet, er Sælger forpligtet til skriftligt at bekræfte denuntiationen overfor Debitor.
 4. Samtidigheden består således i at, Swift Factoring ApS har dokumentation for transporten fra Sælger, Swift Factoring ApS har modtaget Købesummen fra Køber, og at denuntiationen er meddelt Debitor. Hvis Swift Factoring ApS instruerer Køber om at betale Købesummen direkte til Sælger, frigiver Swift Factoring ApS først Transporterklæringen til Køber når Købesummen er fremkommet til Sælger.

Sælger er indforstået med at Køber i forlængelse af et fakturakøb kan få en online adgang til fakturakopi, kopi af transporterklæringen, fakturasalgsresuméet, denuntiationsdokumentet og kopi af eventuel debitorbekræftelse, såfremt Køber måtte ønske dette.

§ 1.2.6.1. Sælgers overdragelse af fordringen

Der stilles følgende krav med hensyn til Sælgers overdragelse af fordringen:

 1. Såfremt Sælger, uagtet årsag, undlader, straks efter at have modtaget og accepteret fakturakøbstilbuddet, at transportere fakturafordringen til Køber, er Sælger forpligtet til straks at:
  1. Betale samtlige gebyrer og kommissioner som ville have tilkommet Swift Factoring ApS, hvis fakturasalget var gennemført i sin helhed.
  2. Erstatte samtlige gebyrer og kommissioner som Køber har afholdt i forbindelse med fakturakøbet.
  3. Erstatte Købers tab af Afkast som følge af at transaktionen ikke kan gennemføres. I denne forbindelse opgøres Købers tab af Afkast til et beløb svarende til, at Debitor ville have betalt ved forfald som angivet på fakturafordringen.
 2. Sælgers forpligtelse til betaling skal ske senest 24 timer efter at han har modtaget Swift Factoring ApS’ opgørelse herom.

§ 1.2.6.2. Denuntiation overfor Debitor

 1. Swift Factoring ApS gennemfører på vegne Køber straks denuntiation overfor Debitor på det af Swift Factoring ApS udarbejdede Denuntiationsdokument.
 2. Denuntiation sendes automatisk pr. mail gennem Swift Factorings system til Debitor med anmodning om kvittering for modtagelse. Som udgangspunkt fremsendes denuntiationen til den hos Debitor der har bekræftet fakturaen. Swift Factoring ApS kan dog frit vælge til hvilken person hos Debitor denuntiationen sendes.
 3. Såfremt Køber selv ønsker at foretage denuntiationen – eller at bekræfte denne overfor Debitor – er Sælger indforstået med, at Køber er berettiget hertil.

§ 1.2.7. Fakturasalg med Regres

Alle fakturasalg på Swift Factoring ApS er med Regres medmindre andet er skriftligt aftalt med Sælger.

§ 1.2.7.1. Sælgers tilbagekøbsforpligtelse

 1. Såfremt Debitor, uagtet årsag, helt eller delvist, bestrider sin forpligtelse til at betale fakturafordringen forpligter Sælger sig til straks at generhverve fakturafordringen og betale fakturafordringens fulde pålydende til Swift Factoring ApS.
 2. Undlader Debitor af enhver anden årsag, eneste undtagelser er hvis skifteretten (eller tilsvarende instans gældende i den jurisdiktion hvor Debitor er indregistreret) indenfor 30 dage efter fakturafordringens forfaldsdato har afsagt konkursdekret (det er datoen for dekretet der er gældende) vedrørende at Debitor tages under konkurs eller erklæres konkurs at betale, forpligter Sælger sig til at senest 30 dage efter fakturafordringens forfaldsdato, i tilfælde af bank- og helligdag er den første hverdag efter dag 30 gældende, omgående (indenfor 24 timer) at generhverve fakturafordringen og betale fakturafordringens fulde pålydende til Swift Factoring ApS.
 3. Den nævnte konkurssituation jf. ii er ikke gældende som undtagelse i forhold til tilbagekøbsforpligtelsen hvis konkursen er foranlediget af et krav fra Sælger, Sælgers datter-, moderselskab, eller anden virksomhed hvor Sælger har et økonomisk interessefællesskab, eller sådan virksomhed hvor Sælger har et økonomisk interessefællesskab med en person.
 4. Sælger accepterer, at der ikke findes nogen legitim grund, undtaget den nævnte konkurssituation jf. ii, hvorpå Sælger kan undlade at generhverve fakturafordringen, såfremt Debitor ikke betaler fakturafordringen. Undlader Sælger, uagtet årsag, at generhverve fakturafordringen er Sælger forpligtet til at betale en bod for misligholdelse på 5 pct. pr. påbegyndt måned baseret på fakturafordringens pålydende med tillæg af eventuelle gebyrer og afgifter, fra forfaldsdato indtil fuld betaling er modtaget.

§ 1.2.7.2. Sælgers generhvervelse

Når Sælgers tilbagekøbsforpligtelse træder i kraft, er Sælger forpligtet til at omgående (indenfor 24 timer) at betale fakturafordringens fulde pålydende til Swift Factoring ApS.

I forbindelse med Sælgers generhvervelse af fakturafordringer solgt ved et fakturasalg hos Swift Factoring ApS er det Swift Factoring ApS’ opgave at medvirke til sikring af korrekt generhvervelse af de pågældende fakturafordringer. Sælger bemyndiger således Swift Factoring ApS til på vegne af Sælger at gennemføre de transaktioner m.v. der er nødvendige for at sikre følgende forretningsgang og samtidighed:

 1. Sælger overfører straks fakturafordringernes fulde pålydende til Swift Factoring ApS.
 2. Køber til transporterer den (de) fordring(er) generhvervelsen vedrører til Sælger. Køber er forpligtet til at benytte den af Swift Factoring ApS udarbejdede Transporterklæring og at signere erklæringen ved brug af Købers digitale signatur. Køber er forpligtet til at fysisk underskrive Transporterklæringen og at indsende denne på anmodning fra Swift Factoring ApS.
 3. Swift Factoring ApS gennemfører straks denuntiation om overdragelsen overfor Debitor.
 4. Samtidigheden består således i at, Swift Factoring ApS har dokumentation for transporten fra Køber, at denuntiationen er meddelt Debitor, og at Swift Factoring ApS har modtaget fakturafordringens fulde pålydende fra Sælger.

Når Swift Factoring ApS kan sikre samtidigheden, formidler Swift Factoring ApS Sælgers betaling til Køber, fratrukket Swift Factoring ApS’ gebyr for generhvervelse.

§ 1.2.7.3. Debitor betaler ikke til forfaldsdato

 1. Swift Factoring ApS eller Køber hverken rykker, sender påmindelser eller opkræver morarenter af Debitor i tilfælde af Debitors manglende betaling til forfaldstidspunktet medmindre dette er aftalt med Sælger.

§ 1.2.7.4. Debitor betaler ikke til Sælgers forventede betalingsdato

 1. Sælger forpligter sig til at betale en kompensation i form af en morarente i tilfælde af Debitors manglende betaling ved den af Sælger oplyste forventede betalingsdato. I tilfælde af at den forventede betalingsdato ikke er oplyst af Sælger beregnes der morarente fra fakturaens forfaldsdato.
 2. Morarenten udgør den til enhver tid gældende morarente jf. renteloven (eller tilsvarende lovgivning i den gældende jurisdiktion). Kompensationen beregnes pr. påbegyndt dag og er baseret på fakturafordringens pålydende med tillæg af eventuelle gebyrer og afgifter. Betalingen anses som modtaget når den er indgået med korrekt valør på den i.h.t. denuntiationen korrekte betalingsadresse.
 3. I tilfælde af at Sælger misligholder at betale kompensation jf. Forretningsbetingelserne eller det er aftalt med Sælger, står det Køber frit at rykke, sende påmindelser og opkræver morarenter af Debitor fra fakturaens forfaldsdato jf. renteloven (eller tilsvarende lovgivning i den gældende jurisdiktion).
 4. Swift Factoring ApS beregner og tilskriver kompensationen for hver faktura ifb. med at betalingen indgår. Betaling af kompensationen kan opkræves samlet for flere fakturaer eller enkeltvis. Swift Factoring ApS kan modregne kompensationen i Sælgers historiske, nuværende og fremtidige fakturasalgsprovenu og i øvrige tilgodehavender og provenu. Såfremt betalingen opkræves og ikke modregnes skal betalingen fra Sælger straks ske i.h.t. den af Swift Factoring ApS oplyste betalingsadresse.

§ 1.2.7.5. Sælger overholder ikke sin tilbagekøbsforpligtelse

 1. I tilfælde af at Sælger skal generhverve sin fakturafordring, som følge af Debitors manglende betaling eller indsigelse mv., informerer Swift Factoring ApS Sælger herom. Uagtet om Sælger modtager information om at Sælger skal generhverve sin fakturafordring er tilbagekøbsforpligtelsen altid gældende givet at forholdene herfor er opfyldt, medmindre andet er skriftligt aftalt med Swift Factoring ApS. I tilfælde af at Sælger ikke overholder sin tilbagekøbsforpligtelse, er Køber berettiget til at selv inddrive pengekravet fra Sælger og at rykke, sende påmindelser og opkræve morarenter af Debitor jf. renteloven (eller tilsvarende lovgivning i den gældende jurisdiktion). I denne situation har Køber et pengekrav på Sælger og fakturafordringen som eje.

§ 1.2.8. Betaling af fakturafordring til Sælger

 1. Hvis Debitor, uagtet årsag, betaler til Sælger for en fakturafordring der er overdraget, og som derfor kun med frigørende virkning kan betales til den i.h.t. denuntiationen korrekte betalingsadresse, skal Sælger omgående (indenfor 24 timer) indbetale den fra Debitor modtagne betaling, med tillæg af eventuelle fradrag Debitor måtte have foretaget i forhold til fakturafordringens pålydende værdi.
 2. Såfremt Sælger, uagtet årsag, helt eller delvist, undlader at omgående formidle betalingen, med tillæg af eventuelle fradrag Debitor måtte have foretaget, til den i.h.t. denuntiationen korrekte betalingsadresse er Sælger forpligtet til at betale en bod for misligholdelse på 5 pct. pr. påbegyndt måned baseret på fakturafordringens pålydende med tillæg af eventuelle gebyrer og afgifter, fra Debitors betaling indtil fuld betaling er modtaget. Betalingen anses som modtaget når den er indgået med korrekt valør på den i.h.t. denuntiationen korrekte betalingsadresse.

§ 1.2.9. Debitors bekræftelse af fakturafordring

 1. Swift Factoring ApS skal have modtaget Debitors bekræftelse af fakturafordringen før der kan afholdes et fakturasalg.
 2. Det er Sælgers ansvar at sikre at Swift Factoring ApS modtager korrekt Debitor bekræftelse af fakturaen i.h.t. Swift Factoring ApS’ almindelige bekræftelse og at Swift Factoring ApS modtager bekræftelsen direkte fra Debitor. Det er tillige Sælgers ansvar at bekræftelsen afgives af en repræsentant fra Debitor som har den fornødne fuldmagt hertil.
 3. Sælger skal altid benytte Swift Factoring ApS’ almindelige gældende bekræftelse og må under ingen omstændigheder ændre i formuleringen uden skriftlig aftale med Swift Factoring ApS. Sælgers misligholdelse heraf anses som Sælgers misligholdelse jf. § 1.2.12.

§ 1.2.10. Kontrol af fakturafordring

 1. Sælger bekræfter, at Swift Factoring ApS, Køber eller en af Swift Factoring ApS’ samarbejdspartnere, på vegne af Sælger, kan kontakte Debitor med henblik på at verificere fakturafordring(er) som Sælger ønsker at sælge via Swift Factoring ApS.

§ 1.2.11. Inddrivelse af gæld

 1. Sælger garanterer, efter bedste evne, at ville bistå Køber, Swift Factoring ApS eller en af Købers eller Swift Factoring ApS’ samarbejdspartnere med at inkassere alle fakturatilgodehavender, såfremt dette bliver aktuelt og Køber eller Swift Factoring ApS forlanger dette, og herunder at udlevere alt relevant dokumentation, herunder f.eks. original faktura, ordrebekræftelser, leveringsdokumenter m.v. ikke begrænset til den pågældende faktura men også vedrørende Sælgers samhandel med Debitor i øvrigt. Sælger afholder i den forbindelse selv eventuelle udgifter dette måtte aflede.
 2. Direkte og indirekte omkostninger til uden- eller indenretlig inkassation afholdes af Sælger.
 3. På Købers eller Swift Factoring ApS’ påkrav er Sælger forpligtet til at forudbetale rimelige omkostninger til uden- eller indenretlig inkassation af tilgodehavendet.

§ 1.2.12. Sælgers misligholdelse

 1. I tilfælde af at Sælger misligholder Forretningsbetingelser for Sælger kan alle pågående fakturasalg, overførsler og andre ekspeditioner omgående standses eller afsluttes. Sælger er forpligtiget til at betale fuld kompensation til Køber for mistet Afkast og Swift Factoring ApS for mistet Kommission.
 2. I tilfælde af, at Sælger opsiges af Swift Factoring ApS, ikke opfylder eller på anden måde misligholder Forretningsbetingelser for Sælger, er Swift Factoring ApS berettiget til at gøre Sælgers tilbagekøbsforpligtelse jf. § 1.2.7.1 gældende – også for fakturafordringer som er solgt tidligere eller senere end den transaktion som gav anledning til Sælgers misligholdelse og/eller Swift Factoring ApS’ opsigelse af samarbejdet.

§ 1.3. Fakturasalg

Fakturasalg er nærmere benævnt i dokumentet, som Fakturasalg.

§ 1.3.1. Købesummen til Sælger

 1. Når Swift Factoring ApS kan sikre samtidighed formidler Swift Factoring ApS Købesummen til Sælger jf. § 1.2.6.

§ 1.3.2. Salg med rabat

 1. Sælger er indforstået med, at salg af fakturafordringer via Swift Factoring ApS sker til en rabat i forhold til fakturafordringens pålydende værdi.
 2. Rabatten opstår som følge af at fakturafordringerne bliver solgt til under Kurs 100.

§ 1.3.3. Salgskommission

 1. Sælger er forpligtet at betale Kommission til Swift Factoring ApS.

§ 1.3.4. Moms og afgifter

 1. Sælgers forpligtelser til korrekt angivelse og afregning af moms og eventuelle andre afgifter består fortsat, uanset at fakturafordringerne er overdraget til tredjemand via Swift Factoring ApS.
 2. Swift Factoring ApS’ Kommission for formidlingen af fakturafordringerne og eventuelle andre serviceydelser Swift Factoring ApS måtte levere til Sælger tillægges den til enhver tid gældende moms.

§ 1.3.5. Øvrige udgifter

Udover Kommission og Gebyr er Sælger forpligtet at betale:

 1. alle omkostninger og udgifter i forbindelse med pengeoverførsler til og fra Sælgers bank, der er opstået som følge af Sælgers aktivitet på Swift Factoring ApS,
 2. alle udgifter der er opstået som følge af at Sælger ikke har opfyldt Forretningsbetingelser for Sælger,
 3. alle udgifter forbundet med at inkassere udestående tilgodehavender fra misligholdende Debitorer, hvor Sælger har solgt de pågældende fakturafordringer via Swift Factoring ApS, og Sælger ikke overholder sine forpligtelser jf. § 1.2.7 og § 1.2.7.2,
 4. alle udgifter i forbindelse med at opfylde Krav til Sælgers panteforhold § 1.2.5, v. alle øvrige udgifter.

§ 1.3.6. Valuta

 1. Medmindre andet er skriftligt aftalt med Swift Factoring ApS, gennemføres et fakturasalg i samme valuta som fakturaen. Swift Factoring ApS formidler dog, med mindre andet er skiftligt aftalt, betalingen for ethvert fakturakøbe i DKK ved at fastsætte en vekselkurs. Måtte Køber bliver påført et tab som følge af, at vekselkursen på tidspunkt for Debitors betaling har udviklet sig negativt ift. den af Swift Factoring ApS fastsatte vekselkurs, er Sælger forpligtet til at udligne valutatabet. Swift Factoring ApS er ikke forpligtet til at formidle en evt. valutagevinst til Sælger.
 2. Såfremt det aftales skriftligt med Swift Factoring ApS, kan et fakturasalg både afholdes og formidles i en anden valuta end fakturaens valuta (f.eks. kan en USD-faktura afholdes og formidles i DKK). I disse situationer er det, medmindre andet er skriftligt aftalt med Swift Factoring ApS, Sælger der påtager sig valutarisikoen. Således fastlåses vekselkursen af Swift Factoring ApS. En evt. negativ forskel i vekselkursen (påvirker Købers afkast negativt) når Debitors betaling indgår og veksles udlignes af Sælger.
 3. Swift Factoring ApS opkræver straks en evt. negativ difference af Sælger.
 4. Alle valutarelaterede omkostninger og udgifter i forbindelse med pengeoverførsler til og fra Sælgers bank og veksling afholdes af Sælger.

§ 1.3.7. Afholdelse af fakturasalg

 1. Et fakturasalg oprettes og afholdes hurtigst muligt efter at Swift Factoring ApS har modtaget korrekt bekræftelse af fakturafordringen (jf. § 1.2.9). Swift Factoring ApS giver ikke nogen garanti for hvornår et fakturasalg oprettes og afholdes men tilsigter at dette sker hurtigst muligt.
 2. I tilfælde af eksistensen af virksomheds-, fordrings- eller anden form for pant eller udlæg i Sælgers omsætningsaktiver, oprettes og afholdes et fakturasalg hurtigst muligt efter at Swift Factoring ApS har modtaget korrekt indgåelse af pantefrafaldsaftaler med panthaver (jf. § 1.2.52 ii).
 3. Ønsker Sælger ikke at der afholdes et fakturasalg, eller ønsker Sælger at fakturasalgstidspunktet flyttes, for en fremsendt faktura er det Sælgers ansvar at informere Swift Factoring ApS herom. Sælger kan kun være sikker på at et fakturasalg ikke afholdes såfremt Sælger informerer Swift Factoring ApS rettidigt (i forbindelse med, at Swift Factoring ApS modtager fakturaen fra Sælger) om ikke at afholde fakturasalget eller at flytte fakturasalgstidspunktet. Sælger kan ikke annullere et aktiveret fakturasalg og er således forpligtet til at gennemføre og godkende fakturasalget.

§ 1.4. Betalinger

Gældende vedrørende betalinger fremgår af dokumentet ”Formidling af fakturasalgsrelaterede betalinger”.

§ 1.5. Modregning

Swift Factoring ApS er til enhver tid berettiget til at modregne enhver form for udestående (herunder, men ikke begrænset til, tilbagekøbsforpligtelse, kommission, morarente, gebyrer og afgifter) som Sælger har overfor både Swift Factoring ApS og Køber(e) i Sælgers historiske, nuværende og fremtidige fakturasalgsprovenu og i øvrige tilgodehavender og provenu.

§ 1.6. Betingelser for anvendelse af Platformen og data

§ 1.6.1. Sælgers fakturasalgsforpligtelser

 1. Sælger er forpligtet til at acceptere Købers bud, givet at buddet som minimum opfylder Sælgers fakturasalgsbetingelser.
 2. Sælger er endvidere forpligtet, indenfor rimelig tid, fakturasalgets længde taget i betragtning, at besvare alle relevante spørgsmål og henvendelser forelagt Swift Factoring ApS på vegne af potentielle Købere.

§ 1.6.2. Sikkerhed

 1. Sælger er ansvarlig for at opbevare brugernavn, adgangskode og anden sikkerhedsrelaterede information udleveret af Swift Factoring ApS på ansvarlig vis, og sikre at det kun er Sælgers autoriserede ansatte der har adgang til Swift Factoring ApS’ Platform ved brug af dennes brugernavn og adgangskode.
 2. Sælger er ansvarlig for alle transaktioner m.v. via Swift Factoring ApS’ Platform, der er initieret af Sælgers autoriserede og uautoriserede medarbejdere eller andre uautoriserede personer, og som Sælger kunne eller rimeligt burde have afskåret fra adgang til Swift Factoring ApS’ Platform under Sælgers brugernavn og adgangskode.

§ 1.6.3. Videregivelse af information vedrørende Sælger og Debitor(er)

 1. Sælger bemyndiger Swift Factoring ApS til at videregive Sælger og Debitor information som Sælger rapporterer til Swift Factoring ApS eller som Sælger på anden hvis har gjort tilgængelig for Swift Factoring ApS herunder data tilgængelig via API’er samt al anden information og datahistorik Sælger har hos Swift Factoring ApS, til Købere hos Swift Factoring ApS og Sælgers øvrige finansieringspartnere. Det er Sælgers ansvar at sikre den fornødne autorisation til at videregive informationen.
 2. Swift Factoring ApS kan ikke stilles til ansvar for Købers eller Sælgers øvrige finansieringspartnere eventuelle misbrug af, eller manglende fortrolighed med, Sælger information, Debitor information eller anden Sælger relateret fortrolig information der har været tilgængelig/formidlet via Swift Factoring ApS.

§ 1.6.4. Transaktionsafledte data

 1. Transaktionsafledt data er data og øvrige oplysninger sammenstillet og beregnet af Swift Factoring ApS baseret på transaktionshistorikken, via Platformen, mellem Sælger og dennes Debitorer samt tilgængelig information baseret på Informationskrav til Sælger.
 2. Transaktionsafledt data udarbejdes, sammenstilles og præsenteres primært på et aggregeret niveau.
 3. Sælger erklærer sig enig i at Swift Factoring ApS kan sammenstille enhver form for Transaktionsafledt data.

§ 1.6.5. Rettighed til data

 1. Sælger erklærer sig enig i, at Transaktionsafledte data og alle andre former for analyser, præsentationer og data udarbejdet af Swift Factoring ApS, uagtet hvordan materialet er og gøres tilgængelig for Sælger, tilhører Swift Factoring ApS og ikke må bruges eller videregives uden skriftlig aftale med Swift Factoring ApS.
 2. Sælger erklærer sig enig i, at Sælger ikke må omtale eller på anden måde videregive, hverken direkte eller indirekte, information omkring Sælgers transaktioner, herunder Kommission, Købesummen, Rabat, Kurs m.v.
 3. Sælger erklærer sig enig i, at Swift Factoring ApS har ret til at sælge, videresælge, distribuere og videredistribuere Transaktionsafledt data.

§ 1.7. Ansvarsfraskrivelse

Sælger bekræfter at Swift Factoring ApS ikke har noget ansvar i forbindelse med eventuelle tab, direkte eller indirekte:

 1. Swift Factoring ApS garanterer ikke at der er Købere der byder på Sælgers fakturafordringer,
 2. at Køber ikke overholder Forretningsbetingelser for Køber,
  klager/søgsmål relateret til påstået manglende rådgivning eller vejledning,
  iv. svig og/eller bedrag foretaget af Køber,
 3. Købers betalingsstandsning og/eller konkurs, før eller efter erhvervelse af Sælgers fakturafordringer,
 4. enhver form for ansvar for 3. parts produkter formidlet af Swift Factoring ApS, direkte eller via Platformen,
 5. tab som Sælger måtte pådrages som følge af at Sælger har oplyst forkerte bankoplysninger overfor Swift Factoring ApS,
 6. enhver form for tab, direkte eller indirekte, som Sælger måtte pådrages afledt af dennes aktivitet på Platformen, uagtet årsag.

Sælger bekræfter og anerkender, at ovenstående Ansvarsfraskrivelse ligeledes skal være gældende for Swift Factoring ApS’ samarbejdspartner som måtte have refereret eller henvist Sælger til Swift Factoring ApS idet eventuelle samarbejdspartnere ikke er part i denne aftale.

§ 1.8. Fortrolighed og tavshedspligt

 1. Alle oplysninger, der udveksles mellem Swift Factoring ApS og Sælger skal behandles og opbevares fortroligt. Swift Factoring ApS benytter og offentliggør oplysningerne i forbindelse med fakturasalg, jf. § 1.6.3 og § 1.6.4. Sælger er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation mellem Sælger og Swift Factoring ApS.
 2. Der er mellem parterne aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer af parternes samarbejde dog med undtagelse for, at Swift Factoring ApS er berettiget til at videregive informationer iht. § 1.6.3 og § 1.6.4. Enhver uoverensstemmelse mellem partnerne skal løses diskret, og det er derfor begge parter forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af det samarbejde, som nærværende betingelser ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter enhver negativ offentlig omtale af den anden part eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort.
 3. Der er mellem parterne aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et brud omfattet af pkt. 2, jf. § 1.8 pkt. 2 er offentligt tilgængelig, online eller på anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dag bruddet på tavshedspligten er offentliggjort, og indtil denne igen er fjernet, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt.
 4. Det er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt.
 5. Tavshedspligten og konventionalboden er alene gældende overfor den udfarende part. Den krænkede part, overfor hvem bruddet på tavshedspligten er begået, er således berettiget til at respondere på indholdet i bruddet på tavshedspligten, uden selv derved at bryde tavshedspligten. Det er en forudsætning herfor, at den krænkede parts responsum fjernes uden ugrundet ophold efter, at denne er blevet bekendt med, at bruddet på tavshedspligten er ophørt.
 6. Såfremt der mellem parterne har været samarbejde før indgåelsen af nærværende betingelser, er dette arbejde ligeledes omfattet af tavshedspligten. En eventuel konventionalbod skal dog tidligst beregnes fra dagen for indgåelsen af nærværende betingelser, også̊ selv om bruddet på tavshedspligten begyndte før indgåelsen.
 7. Begge parter anerkender at tavshedspligten er aftalt til begge parters bedste, og for at sikre en positiv håndtering af eventuelle konflikter.

§ 1.9. Øvrige forhold

§ 1.9.1. Driftsforstyrrelser

 1. Swift Factoring ApS vil via sin hjemmeside søge at informere om eventuelle forstyrrelser af Platformen, men Swift Factoring ApS har ikke pligt til at give denne information eller ansvar for den afgivne information.

§ 1.9.2. Force Majeure

 1. Swift Factoring ApS er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om Swift Factoring ApS er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af Swift Factoring ApS funktioner, forudsat der ikke foreligger selvstændigt ansvar for Swift Factoring ApS.

§ 1.9.3. Opsigelse

 1. Sælger kan til enhver tid opsige sit medlemskab hos Swift Factoring ApS, hvorved Sælgers mulighed til at sælge fakturafordringer via Swift Factoring ApS omgående ophører.
 2. Uanset Sælgers eller Swift Factoring ApS’ opsigelse af denne aftale er Sælger dog fuldt forpligtet til at opfylde alle denne aftales bestemmelser vedrørende fakturafordringer der er omsat på Swift Factoring ApS.
 3. Swift Factoring ApS forbeholder sig retten til at på ethvert givet tidspunkt kunne opsige Sælgers medlemskab hos Swift Factoring ApS som følge af f.eks. Sælgers misligholdelse af nærværende aftale, rekonstruktion, konkurs, udlæg m.v., hvormed Sælgers mulighed til at sælge fakturafordringer hos Swift Factoring ApS omgående ophører.

§ 1.9.4. Eksklusivaftale

 1. Sælger forpligter sig til ikke, under og indtil 12 måneder efter ophørt medlemskab hos Swift Factoring ApS, at rette direkte eller indirekte henvendelse til Købere hos Swift Factoring ApS med henblik på at sælge fakturafordringer udenom Swift Factoring ApS, medmindre samarbejdet blev etableret forud for enten Sælger eller Købers medlemskab hos Swift Factoring ApS.
 2. Overtrædelse af denne bestemmelse indebærer, at Sælger vil være forpligtet til at kompensere Swift Factoring ApS for de kommissioner og gebyrer Swift Factoring ApS ville have været berettiget, til hvis formidlingen af fakturaerne var sket via Swift Factoring ApS’ system til nærmere fastsat kurs.

§ 1.9.5. Sælgers accept

 1. Ved bekræftende at sætte ”X” for at have læst denne aftale i Swift Factoring ApS’ Ansøgningsformular, eller via elektronisk signering, har Sælger accepteret at være bundet og forpligtet i henhold til de vilkår og betingelser i Forretningsbetingelser for Sælger gældende fra den dato, hvor Sælger afgav sin accept. Sælger indestår samtidig for at alle til Sælger knyttede brugere er bundet og forpligtet i lighed med Sælger.
 2. Sælger accepterer tillige at være bundet og forpligtet i henhold til de for ethvert fakturasalgstidspunkt gældende Forretningsbetingelser for Sælger og, at det er Sælgers ansvar at orientere sig om de gældende Forretningsbetingelser for Sælger i forbindelse med ethvert fakturasalg. Link til gældende Forretningsbetingelser for Sælger fremgår i forbindelse med godkendelse af ethvert fakturasalg.

§ 1.9.6. Ændring af forretningsbetingelser

 1. Nærværende Forretningsbetingelser for Sælger, kan af Swift Factoring ApS ændres med omgående virkning, men ændringerne vil da ikke være gældende tidligere gennemførte fakturakøb. Sælger skal i forbindelse med ethvert fakturasalg godkende de til enhver tid gældende Forretningsbetingelser for Sælger.

§ 1.9.7. Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist hidrørende fra eller i forbindelse med disse Forretningsbetingelser, herunder eventuelle tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf, afgøres ved Danmarks Domstole.
 2. Retssagen skal påbegyndes i overensstemmelse med love og regler gældende på det tidspunkt, hvor sagen er påbegyndt. Valgfriheden til at indbringe tvisten for rettergang fra Sælgers bopæl eller hovedsæde tilkommer alene Swift Factoring ApS.
  1. Denne kontrakt er underlagt Danmarks materielle lov.
  2. Retten skal være i byretten i København, Danmark.
  3. Sproget, der skal anvendes i retssagen, skal være dansk.